webmisie

redemptoristé

Jezis modlitbaJednou se Ježíš na nějakém skrytém místě modlil; když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: "Pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky i Jan." Odpověděl jim: "Když se modlíte, říkejte: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb nám dávej každého dne. A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A nevydej nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého." (Lk 11,1-4)

Ježíš nás učí oslovovat Boha důvěrně. Pro mnohé z nás však výraz "otec" může znamenat všechno, jen ne laskavost, mírnost, pevné vedení k dobru, obětavost, něžnou péči, hluboké přátelství a velkou vnitřní radost, že jsme absolutně přijímáni i v našich chybách a poklescích. Ježíš nám zjevuje takovou tvář Otce, který nás přijímá a má velkou trpělivost, když chybujeme. Také nás však vychovává, protože nás skutečně miluje.
Dnes je módou, kdy rodiče svým dětem všechno dovolují, dělají si ze svých dětí bohy, slouží jim, jako otroci  a zapomínají, že děti od svých rodičů potřebují oporu a správné zorientování se v labyrintu názorů dnešní doby. Děti potřebují výchovu a my, Boží děti, také. Naše inteligence ani vlastní síly nestačí, abychom poznali pravý smysl života. Věčný život je v tom, že poznáme našeho nebeského Otce. Že se nám Bůh daruje poznat takový, jaký je. Jedinou a plně dostačující cestou k poznání Otce je to, že začneme poznávat Ježíše, jeho Syna. Pokud přizpůsobíme, obnovíme a naplníme svůj život Kristem a jeho způsobem života, budeme poznávat život samotného Otce.

Zkusme se teď, po chvilce ticha, kdy si uvědomíme přítomnost našeho Stvořitele, pomodlit modlitbu "Otče náš" - a na chvilku se vzdejme všech našich představ, přesvědčení, které máme o našem Bohu. My si ani nedokážeme představit dobrotu našeho nebeského Otce. Celým srdcem se jemu, takovému jaký je, svěřme i se svými dnešními plány. Nechejme chvilku působit jeho všemohoucí přítomnost a lásku, kterou plně zjevil na svém Synu, Ježíši Kristu. Taková modlitba osvobozuje a naplňuje pravým pokojem.
Pin It

Komentáře vytvořeny pomocí CComment